HOT NEWS
 

สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระบบบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) จะช่วยในการบริหารจัดการเอกสารภายใน ระหว่างหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการจับเก็บ การสืบค้น รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ไปยังหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

» อ่านต่อ

 

รองรับการทำงานร่วมกันภายในหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web-based Collaboration Software)
 • รองรับการใช้งานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆเพิ่มเติมที่เครื่องผู้ใช้งาน
 • สนับสนุนการทำงานร่วมกันภายในหน่วยงาน และสามารถมอบหมายงานให้กับผู้ใช้งานท่านอื่นได้
 • ประหยัดเวลาในการเดินทางมารับส่งเอกสารต่างๆ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษหรือการจัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน ได้แก่ การกำหนดสิทธิหน้าที่ตามระดับสายงานภายในหน่วยงาน และการอนุมัติเอกสารต้องกระทำโดยผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น เป็นต้น
 • ใช้งานได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และคลอบคลุมทุกฟังก์ชันการทำงาน (One - Stop - Service)
 • รองรับการสแกนเอกสารจากภายนอก และการนำไฟล์เอกสารเข้าระบบ

 

ผลิตภัณฑ์อื่น 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ (Benefit)


 • ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ฉับไวและมีประสิทธิภาพ
 • ทราบผลตอบรับทันทีภายในวันเดียวกัน
 • เผยแพร่ข่าวสารในองค์กรได้อย่างง่ายดาย
 • มีเอกสารต้นแบบ (Template) ที่เป็นมาตรฐานตามระเบียบงานสารบรรณ
 • ค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
 • ติดตามได้ว่าเอกสารได้ถูกเปิดอ่านแล้วหรือยัง
 • ลดปัญหาด้าน IT ต่าง ๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • อัฟเกรดซอฟต์แวร์ฟรี สมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

มาตรฐานการให้บริการ (Standard of service)


 • ระบบติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทชั้นนำในประเทศ มีเสถียรภาพสูง
 • ให้บริการทุกวันตั้งแต่จันทร์-อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ
 • กู้คืนระบบภายใน 3 ชั่วโมงหากเกิดปัญหาฮาร์ดแวร์และเครือข่าย
 • สำรองข้อมูลและจัดส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานของสมาชิกทุกๆ 3 เดือน

หน่วยงานอ้างอิง (Reference site)

 

 กรณีศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 (สพท. รอ. 1)
เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 (สพท. รอ. 1) มีโรงเรียนในสังกัด
เป็นจำนวนมาก และกระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานเขตฯ กับโรงเรียนในสังกัด หรือระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนโดยตรง จำเป็นต้องใช้เวลา
และงบประมาณเป็นจำนวนมาก โดยบุคลากรของแต่ละโรงเรียนจะต้องเดินทางมาที่
สำนักงานเขตฯ เพื่อตรวจสอบที่ตู้เอกสารของตนตามที่สำนักงานเขตฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้
ซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสิ้นเปลืองทั้งงบประมาณและเวลาที่ใช้ในการเดินทาง อีกทั้งยังอาจ
มีความเสี่ยงในระหว่างการเดินทางด้วยเช่นกัน

ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา จึงได้ดำเนินโครงการ
ปรับปรุงระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) และระบบสแกนเอกสาร (e-Filing)
ที่มีอยู่เดิม ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทางสำนักงานเขตฯ ได้
ว่าจ้างบริษัท อัลฟาเมตริคส์ จำกัด ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนา